Đề tài: Nghiên cứu đề xuất và triển khai thử nghiệm các mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam

Mã dự án: KC.01.06/11-15
Tên đầy đủ: Nghiên cứu đề xuất và triển khai thử nghiệm các mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam
Chương trình: KC.01.06/11-15
Thời gian thực hiện: 01-01-2012 - 01-12-2013
Chủ nhiệm: PGS. TS. Hoàng Minh
Cấp độ quản lý: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Kinh phí:
Nội dung mô tả:

1. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Hoàng Minh

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Vụ KHCN

- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

5. Mục tiêu thực hiện:

1. Xác định được các công nghệ viễn thông phù hợp cho ứng dụng ICT phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam.
2. Xây dựng được mô hình cung cấp thông tin phục vụ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm giúp người dân ở các vùng này tiếp cận được thông tin tri thức, thị trường để hỗ trợ sản xuất, bán sản phẩm, nâng cao sức khỏe công đồng.
3. Có đựoc kết quả thử nghiệm mô hình và giải pháp lựa chọn

6. Các sản phẩm chính:

1. Làm rõ hiện trạng và yêu cầu đối với việc phát triển ICT phục vụ kinh tế xã hội tại các vùng nông thôn
2. Phân tích lựa chọn công nghệ, giải pháp và mô hình viễn thông cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa
3. Nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ, giải pháp ICT phù hợp với các dịch vụ ICT cần triển khai.
4. Xây dựng hệ thống cung cấp, xử lý, cập nhật thông tin phục vụ phát triển nông thôn.
5. Triển khai thử nghiệm hệ thống ICT tại một vùng nông thôn điển hình.
6. Xây dựng lộ trình và đề xuất các chính sách thúc đẩy sự phát triển ICT cho phát triển nông thôn.

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/12/2013

File đính kèm: