Đề tài: San xuat phu gia xay dung

Mã dự án: V001
Tên đầy đủ: San xuat phu gia xay dung
Chương trình: KHCN
Thời gian thực hiện: 08-01-2016 - 08-01-2016
Chủ nhiệm: Phan Manh
Cơ quan chủ quản: Công ty VKX
Cấp độ quản lý:
Kinh phí:
Đơn vị phối hợp thục hiện:
Nội dung mô tả:

San xuat phu gia chong tham be tong.

File đính kèm: