Tài nguyên
STT Tên tài nguyên Loại tài nguyên Tên dự án Phiên bản Ngày tạo Loại phiên bản Tình trạng
1 Bộ Xử Lý Tiếng Việt Kho tiếng nói Xử Lý Giọng Nói Tiếng Việt 4.5.1 03/10/2015 Riêng tư Đã duyệt
2 Tổng hợp tiếng việt phiên bản Android Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội 4.1 08/09/2015 Chia sẻ Đã duyệt
3 Tổng hợp tiếng việt phiên bản Iphone Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội 4.1 08/09/2015 Chia sẻ Đã duyệt
4 Mobile portal socbay imedia phiên bản JAVA Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội 4.1 08/09/2015 Chia sẻ Đã duyệt
5 Mobile portal socbay imedia phiên bản Android Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội 4.1 08/09/2015 Chia sẻ Đã duyệt
6 Mobile portal socbay imedia phiên bản Iphone Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội 4.1 08/09/2015 Chia sẻ Đã duyệt
7 Kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt Kho song ngữ Xây dựng chương trình dịch máy thống kê 1.0 05/06/2013 Chia sẻ Đã duyệt
8 Hệ gán nhãn từ loại tiếng Việt Công cụ Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt 2.0 31/05/2013 Chia sẻ Đã duyệt
9 Hệ tách từ tiếng Việt Công cụ Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt 4.1.1c 30/05/2013 Chia sẻ Đã duyệt
10 Tốp câu tiếng Anh Kho đơn ngữ Phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội và ứng dụng trong du lịch, kinh doanh sản phẩm công nghệ 1.0 25/05/2013 Riêng tư Đã duyệt