STT Tên tài nguyên Loại tài nguyên Tên dự án Chủ nhiệm dự án Phiên bản Loại phiên bản Ngày tạo
1 Bộ Xử Lý Tiếng Việt Kho tiếng nói Xử Lý Giọng Nói Tiếng Việt Lê Tuấn Anh 4.5.1 Riêng tư 03/10/2015
2 Tổng hợp tiếng việt phiên bản Android Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội Nguyen Hoang Trung 4.1 Chia sẻ 08/09/2015
3 Tổng hợp tiếng việt phiên bản Iphone Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội Nguyen Hoang Trung 4.1 Chia sẻ 08/09/2015
4 Mobile portal socbay imedia phiên bản JAVA Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội Nguyen Hoang Trung 4.1 Chia sẻ 08/09/2015
5 Mobile portal socbay imedia phiên bản Android Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội Nguyen Hoang Trung 4.1 Chia sẻ 08/09/2015
6 Mobile portal socbay imedia phiên bản Iphone Kho tiếng nói Đề tài: Triển khai tích hợp công nghệ tổng hợp tiếng Việt vào ứng dụng Mobile Portal phục vụ cho đời sống xã hội Nguyen Hoang Trung 4.1 Chia sẻ 08/09/2015
7 Kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt Kho song ngữ Xây dựng chương trình dịch máy thống kê Nguyen Phuong Thai 1.0 Chia sẻ 05/06/2013
8 Hệ gán nhãn từ loại tiếng Việt Công cụ Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt Lương Chi Mai 2.0 Chia sẻ 31/05/2013
9 Hệ tách từ tiếng Việt Công cụ Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt Lương Chi Mai 4.1.1c Chia sẻ 30/05/2013
10 Tốp câu tiếng Anh Kho đơn ngữ Phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội và ứng dụng trong du lịch, kinh doanh sản phẩm công nghệ Trần Ngọc Anh 1.0 Riêng tư 25/05/2013